Право учешћа на конкурсу имају ученици и студенти из вишедетних породица (четворо и више деце) са пребивалиштем у Републици Србији који похађају средње школе и факултете на подручју Републике Србије. Износ стипендије је 180.000,00 динара, а биће исплаћена у 12 једнаких месечних рата у износу од по 15.000,00 динара. Стипендија је намењена ђацима и студентима из вишедетних породица чији укупни приходи не обезбеђују стандард минималних потреба, а додељује се:

 • ученицима средњих школа који не обнављају школску годину, а уписали су школску 2022/23. годину;
 • студентима виших школа или факултета који не обнављају академску годину, а уписали су академску 2022/23. годину.

Услови за учешће на конкурсу:

 • држављанство Републике Србије;
 • пребивалиште на територији Републике Србије;
 • похађање средње школе или више школе/факултета чије је седиште на подручју Републике Србије;
 • да је подносилац захтева члан вишедетне породице (четворо и више деце);
 • да укупни приходи чланова домаћинства подносиоца захтева не обезбеђују стандард минималних потреба (мерен просечним месечним приходима по члану домаћинства).

Уз пријаву потребно је доставити следећу документацију:

 • изводе из Матичне књиге рођених за подносиоца захтева и чланове његове породице;
 • уверење о пребивалишту;
 • потврду о упису школске/академске 2022/23. године;
 • доказ о првом упису нове школске/академске године, односно о њеном необнављању.
 • потврду о висини новчаних примања подносиоца захтева и чланова његовог домаћинства;

Ученик/студент за добијање стипендије подноси пријаву путем обрасца који је у прилогу конкурса и доставља је  са потребном конкурсном документацијом електронским путем на e-mail адресу: zaduzbinasigumanov@gmail.com. Разматраће се искључиво пријаве достављене на предвиђеном обрасцу са приложеном документацијом, а које су пристигле на наведену e-mail адресу закључно са даном 25.10.2022. године. Приликом одлучивања о додели стипендије, поред испуњености основних услова, нарочито ће се ценити број чланова породичног домаћинства. Стипендија се додељује без обавезе враћања, а биће исплаћивана преко банкарског текућег рачуна законског заступника ученика/студента млађег од 18 година, односно преко банкарског текућег рачуна самог ученика/студента старијег од 18 година. Образац пријаве, као и информације о неопходној конкурсној документацији можете преузети OВДЕ. Одлука Комисије за доделу стипендија биће јавно објављена на интернет страници Српске Православне Цркве.

26.09.2022.

(Преузето са сајта СПЦ)